Stockholm Pride 2011: Män som säljer sex till män

Jonas Jonsson och Suzann Larsdotter
Jonas Jonsson och Suzann Larsdotter pratade om män som säljer sex till män

Det här var en uppföljare på sessionen om ”Sex mot ersättning bland unga HBTQ-personer”. Den baserar sig på en annan del i samma rapport ”Osynliga Synliga Aktörer”. Anledningen till att denna del handlar om MSM (män som har sex med män) är att arbetet också hade en HIV-preventiv vinkel (HIV-spridning mellan lesbiska är så sällsynt att det är närmast icke-existerande).

Det blir intressant direkt från start. Suzann och Jonas berättar om statliga utredningar kring prostitution och deras syn på sexualitet och kön. I utredningen ”Prostitutionen i Sverige — bakgrund och åtgärder” (SOU 1981:71) skriver man ”SOU1981:71: ”en homosexuell säljare kan uppleva sexuell attraktion gentemot köparen, något som inte förekommer om säljaren är hetero” [notera att det här inte är ett ordagrant citat, det är förkortat då jag bara hade 140 tecken att skriva ner det på]. Samma utredning har uttryckligen sett manlig prostitution som mindre nedbrytande för individen. Det är ganska tydligt att myndighetssynen på MSM-prostitution färgas av synen på bögar/män som promiskuösa: ”knullar man runt kan man lika gärna ta betalt”.

Personer som jobbar med ungdomar ofta ser unga killars sexsäljande som experimenterande/utforskande av sexualitet, i synnerhet om killen är ostraight. När det gäller tjejer som säljer sex ser samma personer det som problematiskt och utnyttjande. Tillsammans vittnar allt detta om en 50-talssyn på könsroller och sex hos stat och myndighet: män vill ha sex, kvinnor tillhandahåller det.

Det ska tilläggas att senaste utredningen kring prostitution, som gjordes 2010, har börjat definiera män som säljer sex som offer, och man har där behållit hela skrivningen kring manlig prostitution men strukit formuleringen om att det skulle vara mindre nedbrytande.

Den undersökning som RFSL gjort tar, till skillnad från tidigare statliga utredningar, inte hänsyn till säljarens och köparens självidentifikation, utan utgår från könet på säljare/köpare. Även FTM och MTF har intervjuats. Det finns dock ingen svensk forskning specifikt på transpersoner som säljer sex. Det man vet är att transpersoner är mest utsatta när det gäller våld i samband med sexförsäljning.

Förväntningar på att sälja sex från många är tillfredsställelse (både sexuell och som bekräftelse). En annan förväntning var pengar, som en resurs för allt från ”symbolisk summa”, lyxkonsumtion och basbehov som hyra. En såg faktumet att någon betalar för sex med honom som berättelse på att han var snygg/sexig/åtråvärd. Att sälja sex sågs av en som ett sätt att få närhet och tillgång till en annan kropp. En njöt av underkastelsen sexsäljande innebär.

Efter mötet berättar många säljare om existentiella tankar och rädsla för att någon ska få reda på det. Rädslan handlar i många fall om rädsla för andras moralisering, inte att man i grund och botten har problem med sitt sexsäljande.

Precis som i studien om unga hbtq-personer visar denna att personer som har problem med gränser vid sexsäljande har det även vid sex utan ersättning.

Män som säljer sex till män hade i medel haft oskyddat analsex med 10 partners senaste året. Snittet för icke sexsäljare är 2.

Stockholm Pride 2011: Sex mot ersättning bland unga HBTQ-personer

Mina Gäredal
Mina Gäredal pratade om sin undersökning om sex mot ersättning bland unga HBTQ-personer

Sex mot ersättning, eller prostitution, är ett av tre ämnen som är stigmatiserande att prata om i svensk politik (de andra två är droger och barnpornografi). För det mesta när det pratas om prostitution pratar man om sexarbetare, inte med dem, och alltid utifrån ett perspektiv att de är offer, på ett eller annat sätt skadade så att deras beslut inte är tillförlitliga.

Precis som när det gäller pornografi har hbt-samhället lite granna frikort, dessutom sanktionerat i statliga utredningar, när det gäller prostitution. Men mer om det i nästa sessionssammanfattning.

Mina Gärestad presenterade delar av ”Osynliga Synliga Aktörer”, den som handlar om unga htbq-personer. Mina har bland annat  genomfört djupintervjuer med 13 informater som samtliga har erfarenhet av att ha sex mot någon typ av ersättning, och analyserat svaren på en nätbaserad enkät som besvarades av 295 personer.

16% svarade att de fått ersättning för sex. Framför allt är det unga hbtq-personer som säljer sex: medianålder bland respondenterna var 31 år, medianålder bland dem som hade fått ersättning för sex var 24. Vanligast förekommande åldern bland dem som fått ersättning för sex var 19 år.

Internet var den vanligast förekommande arenan för att inleda kontakt med personer som ville ge ersättning för sex. ”Ersättning” används eftersom det inte bara handlar om sex för pengar. Andra former av ersättning är alkhol, droger, kläder och umgänge (i betydelsen mat/husrum eller resor).

Överlag svarade samtliga att beslutet av sälja sex var ett medvetet val. Anledningarna till att sälja sex var många: sexuellt upphetsande, bekräftelse, pengar, få alkohol/droger. Vissa hade vad de klassade som ”dåligt sex” eller sex för att dämpa ångest och tänkte att de lika gärna kunde få betalt för det. Andra tände på tanken att sälja sex. Andra mönster som Mina tyckte sig kunna urskilja var att vissa hade låg självkänsla, och för vissa handlade det om att få rätt fråga vid rätt tillfälle. Det kunde också röra sig om ett skämt (”nästa gång vi ses får du betala för det”) som bemöttes med ett allvarligt svar (”okej”).

Antal gånger man sålt sex var utspritt, från en enstaka gång till upprepade tillfällen. En av respondenterna definierade sig själv som prostituerad (vilket jag tolkar som sexarbetare). När det gäller gränser sa en person att hen gjorde bara sådant som kändes bra och avbröt om det inte skulle göra det. En annan såg köparen som en kund, där man som säljare fick rucka lite på sina gränser. Några berättade att de hade problem med gränssättning när de sålde sex. Dessa personer hade också svårt att sätta gränser vid sex utan ersättning.

När det gäller köparna var de flesta män, men även kvinnor förekom. Det var vanligare att kvinnor köpte sex av kvinnor, enligt Mina.

Sexsäljare mellan 15 och 20 struntar oftast i kondomen vid såväl vaginala som anala samlag. I de fall köparna förhandlade handlade det alltid om högre betalning för att strunta i kondomen, upplevde en av respondenterna. Alla informanter ville ha säkrare sex, och viktiga faktorer för huruvida de har det är självkänsla och förmåga att sätta gränser.

Sammanfattningsvis kan man säga att bilden Mina gav av dem som har sex mot ersättning var nyanserad. Det var inte extremerna ”offret” eller ”lyckliga horan”, och föreläsningen syftade inte till att problematisera själva sexsäljandet/sexköpandet. Istället ville man förmedla den kunskap man fått utifrån undersökningen.  Mina själv sa att en enda ram för hur man jobbar med personer som säljer sex är omöjlig att definiera på grund av olikheterna i anledningar och inställning. Alla såg sex som något lustfyllt och positivt överlag.

De behov som informanterna pratade om var testningsmöjligheter med HBT-kompetens och enkel/billig tillgång till kondomer. Respekt utan ifrågasättande, förutfattade meningar eller moralisering är viktigt vid stöd.

Vill du läsa hela undersökningen finns den att ladda hem från RFSLs hemsida

En reflektion kring bögars syn på HIV och bareback-sex

Jag hade sex med killar långt innan jag kom ut. När jag var liten pratades det inte om homosexuella, och sällan om AIDS. Men små grytor har också öron, och barn och ungdomar är suveräna på att läsa mellan raderna och uppfatta budskap, så jag visste att AIDS var en ”bögsjukdom”.

Det var AIDS som var sjukdomen, inte HIV, och jag hade egentligen ingen aning om hur det smittade. Hade jag haft det så hade jag nog inte alls nojat lika mycket över att jag kanske hade det. Jag minns att jag hittade på en historia om hur jag stuckit mig på en använd kanyl i trapphuset ifall det vid ett läkarbesök skulle visa sig att jag hade AIDS, för AIDS var också en knarkar-sjukdom. Jag minns att jag berättade historien för flera personer vid olika tillfällen för att ha ett alibi. Det var smidigt, för jag behövde varken vara knarkare eller bög (men hade jag varit tvungen att komma ut som något så hade knarkare legat närmare till hands).

Jag tror att vi som är födda under andra halvan av sjuttiotalet är de sista som var medvetna under de sista sviterna av första HIV-vågen. Det talades aldrig öppet om vad Jacob Dahlin och Ebbe Carlsson dog av, men även de små grytornas öron uppfattade viskningarna.

I samband med att preliminära siffror som pekar på en dramatisk ökning av HIV skrev Henrik om de sista årens ökning av bareback-klubbar, och ökningen av folk som söker bareback-sex på communities som till exempel Qruiser. Jag har samma känsla, och undrade om det är jag som hängt för mycket på Qruiser och har selektivt minne, eller om det verkligen är så att det sker en attitydförändring bland män som har sex med män.

Innan jag skriver vidare vill jag poängtera att jag inte lägger någon moralisk aspekt i att ha bareback-sex. Jag tycker att det är helt upp till samtyckande vuxna att välja om de vill använda kondom eller inte. Jag tror däremot att en del av personerna som har one night stands utan kondom har en naiv syn på könssjukdomar i allmänhet, och HIV i synnerhet.

Jag gjorde två snabba sökningar på Qruiser: en på klubbar som har bareback-sex som ett av sina syften, och en på på medlemmar som söker bareback-sex. Grafen visar hur många av dessa som registrerats varje år mellan 2002 och 2007.

Bareback-trend

Utifrån denna helt ovetenskapliga undersökning pekar trenden uppåt, precis som känslan säger. Men frågan är om 52 profiler där folk söker bareback-sex är ett utslag av att fler har oskyddat sex, eller om det är ett resultat av ”jag är redan smittad och kan därför strunta i kondom”. I många av profilerna berättar personerna bakom att de är HIV-positiva. I ett fåtal säger personen att ”jag är frisk, och tänker så förbli, därför måste du vara frisk”. Smittskyddlagsinducerad HIV-naivitet.

Ett annat intressant faktum är att majoriteten av profilerna som söker bareback-sex är äldre än mig, och inte yngre. Jag hade förväntat mig det senare, just därför att de flesta som är födda på den här sidan 1980 inte har samma relation till HIV.

Jag vet inte vad man ska göra med den här informationen. Det är bra att vara medveten om att attityderna förändrats, och jag tror att arbetet med HIV-prevention behöver förändras så att det tar hänsyn till attitydförändringarna. Smittskyddslagen behöver definitivt göras om, och jag är mycket nyfiken på varför varken Sören Juvas eller Ulrika Westerlund nämner smittskyddslagen när de talar om bakgrunden till ökningen. Kan det vara så att man inte vill nafsa efter den hand som sitter på eventuella ökade bidrag?

Andras blogginlägg om , , ,